Openingsuren

Wij zijn geopend:

maandag tot donderdag van 09.00u tot 17.00u
vrijdag van 09.00u tot 16.00u
zaterdag & zondag gesloten

Contacteer ons!

Samberstraat 61
2060 Antwerpen

Tel: +32(0)32487448

info@dynamicservice.be
www.dynamicservice.be

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussenDYNAMIC SERVICE BVBA en de medecontractant. Door aanvaarding van een door DYNAMIC SERVICE BVBA gedaan aanbod, aanvaardt de medecontractant tevens de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de medecontractant wordt uitdrukkelijk door DYNAMIC SERVICE BVBA afgewezen. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door een bevoegde vertegenwoordiger van DYNAMIC SERVICE BVBA. Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de levering waarvoor deze is afgesproken. Artikel 2: Wijze van uitvoering Uitvoeringsspecificaties (o.a.juiste en nauwkeurige omschrijving van goederen) dienen schriftelijk te worden bezorgd aan DYNAMIC SERVICE BVBA. Wijzigingen dienen uiterlijk 3 werkdagen voor de geplande uitvoering te worden doorgegeven. DYNAMIC SERVICE BVBA is niet aansprakelijk voor de nietuitvoering van mondelinge of laattijdige instructies of instructies gegeven door derden. Het staat DYNAMIC SERVICE BVBA volledig vrij om orders van de medecontractant al dan niet te accepteren. Artikel 3: Aansprakelijkheid DYNAMIC SERVICE BVBA is slechts aansprakelijk voor de schade en/of het verlies dat rechtstreeks het gevolg is van de eigen, concreet bewezen opzettelijke fout. Met inachtneming van de maximale omvang toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal de aansprakelijkheid van DYNAMIC SERVICE BVBA te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag gelijk aan het bedrag dat de medecontract uit hoofde van de overeenkomst aan DYNAMIC SERVICE BVBA betaalde. Artikel 4: Risico Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af maatschappelijke zetel van DYNAMIC SERVICE BVBA. De af te leveren goederen zijn vanaf het moment van het verlaten van de maatschappelijke zetel voor rekening en risico van de medecontractant. Indien en voor zover DYNAMIC SERVICE BVBA zorg draagt voor het transport van de goederen, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel. De wijze van vervoer wordt door DYNAMIC SERVICE BVBA bepaald. De medecontractant is verplicht de goederen op de afgesproken plaats van aflevering in ontvangst te nemen en direct te lossen. DYNAMIC SERVICE BVBA heft het recht om in gedeelten te leveren, in welk geval hetgeen omtrent dergelijke verkopen tussen partijen is overeengekomen op elke levering afzonderlijk van toepassing is. DYNAMIC SERVICE BVBA is gerechtigd om de betreffende deellevering pro rata te factureren. Artikel 6: Termijnen Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nooit als bindend te beschouwen. In geval van niet-tijdige levering is DYNAMIC SERVICE BVBA eerst ingebreke na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld, die tenminste gelijk is aan 30 dagen, terwijl de medecontractant onverminderd tot afname is verplicht. Mocht verzuim na ingebrekestelling intreden, dan zal DYNAMIC SERVICE BVBA in overleg treden met de medecontractant over nakoming c.q. ontbinding van de overeenkomst. De medecontractant kan slechts aanspraak maken op vergoeding van schade, indien zulks schriftelijk van tevoren is overeengekomen. Eventuele door DYNAMIC SERVICE BVBA te vergoeden schade kan nooit groter zijn dan het gedeelte van het factuurbedrag, dat betrekking heeft op de niet, niettijdig, niet-juist of niet-volledig geleverde goederen. Artikel 6: Klachten De medecontractant dient bij levering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden (juiste product, juiste kwaliteit, juiste kwantiteit, afwezigheid van beschadigingen, e.d.m.). Indien de goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan de medecontractant daarop geen beroep meer doen indien hij DYNAMIC SERVICE BVBA daarvan bij zichtbare gebreken niet binnen 2 werkdagen na levering, en bij onzichtbare gebreken binnen 2 dagen na ontdekking, althans uiterlijk binnen 7 dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komt voor risico van de medecontractant. Geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen, kleur, maat, etc. vormen geen grond voor klachten. Hetzelfde geldtvoor kleurverschillen als gevolg van lichtinval en/of weersinvloeden. Zijn geleverde zaken gebrekkig en alle hiervoor genoemde procedurevoorschriften in acht genomen, dan zal DYNAMIC SERVICE BVBA de gebrekkige zaak hetzij (doen) herstellen, hetzij vervangen door een niet gebrekkig product, hetzij het met de klacht overeenkomende bedrag aan medecontractant crediteren, zulks geheel ter vrije keuze van DYNAMIC SERVICE BVBA. DYNAMIC SERVICE BVBA is niet aansprakelijk voor enige door de medecontractant geleden schade terzake gebrekkige producten. Artikel 7: Prijzen en betaling Alle prijzen zijn exclusief BTW, emballage- en/of verpakkingskosten, verwijderingsbijdragen, en eventuele overige verschuldigde belastingen en heffingen van overheidswege zoals deze ten tijde van de levering gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor zover niet anders overeengekomen, zijn transport-, verzend- en/of portokosten en kosten met betrekking tot het verzekeren van de goederen voor rekening van de medecontractant. De facturen van DYNAMIC SERVICE BVBA zijn binnen de 30 dagen betaalbaar, behoudens andersluidende, schriftelijke overeenkomst, kenbaar gemaakt bij aanvang van deze overeenkomst. Betaling door compensatie met eventueel door DYNAMIC SERVICE BVBA verschuldigde bedragen wordt niet toegestaan. Artikel 8: Gevolgen van nietbetaling Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag van de factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling 10% interesten opleveren. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal bovendien ook als schadeloosstelling (o.a. administratiekosten, opvolgingskosten van het dossier, …) het bedrag van de hoofdsom van de factuur forfaitair verhoogd worden met 10% van de hoofdsom, met een minimum van 250 euro, onverminderd de interesten. Deze vergoedingen zijn verschuldigd naast de verwijlinteresten en de eventuele invorderbare procedurekosten en dit eveneens zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling (art. 1147 en 1162 BW). Door het in gebreke blijven van betaling van één der facturen worden alle facturen van dezelfde debiteur onmiddellijk opeisbaar en wordt de uitvoering van de lopende opdrachten van de debiteur onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling geschorst. De aanvaarding van wisselbrieven brengt geen schuldvernieuwing met zich mee. Artikel 10: Retentierecht Als zekerheid voor de betaling van alle sommen die de medecontractant verschuldigd is aan DYNAMIC SERVICE BVBA voor het transport, de behandeling, opslag, en al dan niet bijkomende activiteiten van de goederen die het voorwerp uitmaken van deze overeenkomst alsook voor alle andere goederen in behandeling, wordt een uitdrukkelijk retentierecht en pand verleend overeenkomstig artikel 1948 BW, en de bepalingen van de wet van 5 mei 1872. Indien de medecontractant in gebreke blijft na aanmaning door DYNAMIC SERVICE BVBA, is DYNAMIC SERVICE BVBA gezamenlijk en individueel gemachtigd de goederen te doen verkopen overeenkomstig de procedure bepaald in de wet van 5 mei 1872. Artikel 11: Dwingend recht en openbare orde Indien een artikel uit deze algemene voorwaarden in strijd is met de regels van dwingend recht of openbare orde, zal enkel dit artikel als nietig worden beschouwd, de andere bepalingen blijven onverminderd gelden. Als enige bepaling van deze voorwaarden niet-afdwingbaar blijkt, zullen de andere bepalingen desondanks onverkort van kracht blijven. Artikel 12: Bevoegdheid en toepasselijk recht In geval van betwisting is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, en zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd. Artikel 13: Weens Koopverdrag Conform artikel 6 van het Weens Koopverdrag, wordt de toepassing ervan uitdrukkelijk uitgesloten.